آدم که تنها باشد


عاشق عکس هم میشود...


انگار که تنهایی


فقط دنبال جمع کردن حسرت است...